سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ژئوماتیک نقشه برداران ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میرحسن میریعقوب زاده – کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری
محمدرضا قنبرپور – دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
محمود حبیب نژاد – دکتری جغرافیایی طبیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

چکیده:

امروزه کاربرد علم سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای در تعیین سطح پوشش برف وپارامترهای مشابه از پیشرفته چشمگری برخوردار گشته است و در زمینه مدیریت منابع آب به عنوان ابزاری مهم ایفاینقش می نماید در این بین اطلاع از توان تفکیک باندها و نحوه بازتابش طیف الکترومغناطیس به وسیله عناصر زمین و نحوه ضبط این اطلاعات در تصاویر سنجش از دور ما را در مطالعات کاربردی منابع آب یازی خواهد نمود. بطور خلاصه برف در ناحیه طیفی مادون قرمز ازخود تابش نداشته و مانند جسم سیاه عمل می نماید اما در محدوده انعکاسی از آلبدوی بسیار بالایی برخوردار است.