مقاله بازخواني داستان شيخ صنعان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: بازخواني داستان شيخ صنعان
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان شيخ صنعان
مقاله عطار
مقاله تاويل
مقاله عرفان
مقاله رمز (نماد)
مقاله باژنمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يک داستان منظوم عرفاني را عمدتا از دو راه مي توان تاويل کرد: .۱ بررسي لايه هاي زباني و عناصر باژنما به عنوان عناصر رمزي بررسي هدف، غايت و درونمايه داستان. داستان شيخ صنعان مانند هر متن عرفاني، رمزي و شاعرانه از نظر زباني داراي عناصر باژنماست؛ يعني شاعر مصطلحات و الفاظي را به کار مي برد و معناي معکوس آنها را از حيث ممدوح يا مذموم بودن اراده مي کند مانند «خمرنوشي و زناربندي» در معناي ممدوح و «ايمان و مصحف خواني و خرقه پوشي» در معناي مذموم. اين داستان همچنين از حيث غايت و درونمايه داستاني نيز مبتني بر يکي از مشهورترين موضوعات عرفاني يعني «حرکت، سلوک و سفر روحاني و اسفار اربعه» است. هر چهار سفر عرفاني (.۱ من الخلق الي الحق بالحق في الحق من الحق الي الخلق بالحق بالحق في الخلق) به طور کامل در داستان شيخ صنعان قابل تطبيق است.