مقاله بازخورد مذهبي، حرمت خود و مسند مهارگري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بازخورد مذهبي، حرمت خود و مسند مهارگري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازخورد مذهبي
مقاله حرمت خود
مقاله مسندمهارگري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجديان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه بين حرمت خود، مسند مهارگري و بازخورد مذهبي بررسي شد. نمونه اي شامل ۱۷۵ پسر و ۱۸۱ دختر دانشجو با ميانگين سني ۵/۱۹ سال به مقياس بـازخورد مذهبي (خداياري فرد، ۱۳۷۸)، مسند مهارگري (لونسون، ۱۹۷۲) و حرمت خود (كـوپراسميت، ۱۹۶۷) پاسخ دادند. نتايج تحليل همبستگي پيرسون بين بازخوردهاي  مذهبي، مسندمهارگري  دروني و حرمت خود همبستگي مثبت معنادار را آشکار ساخت. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد که مسند مهارگري دروني با ۳۱ درصد و حرمت خود با ۴ درصد واريانس بازخورد مذهبي را تبيين مي کنند.