سال انتشار: ۱۳۶۹

محل انتشار: دومین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

سیدرضی – وزارت نیرو

چکیده:

در این مقاله تاثیرات مفید یون روی (Zn) به تنهائی و یون روی و کلسیم (Ca) بر راندمان بازدارندگی پلی فسفات (pp) در محلول O.IM سدیم کلراید برای نمونه آهن نرم (mild steel) مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعات مکانیزم بازدارندگی این سیستم ها (Zn/Ca/PP , Zn/PP) و همچنین طبیعت فیلم تشکیل شده در روی با توجه به سطح به اهمیت آنها مورد تجزیه و توجه بیشتری قرار گرفته است. آنالیز فیلم سطحی و اندازه گیری های مختلف الکتروشیمیایی نشان داده است که بهترین راندمان بازدارندگی پلی فسفات در ۲ مول پلی فسفات (بر اساس PO3) با ۲مولفلز دو ظرفیتی حاصل می شود. در نتیجه برای سیستم Zn/PP 2 موردروی و برای سیستم Zn/Ca/PP 2 مول PO3 با ۱ مول روی و ۱ مول کلسیم ترکیب می شود. در اثر واکنش های پلی فسفات با یون فلز دو ظرفیتی (PP/divalent catlon) با سطح فلز و همچنین یونهیدروکسیل OH حاصله از واکنش کاتدی، فیلم محافظ در روی سطح تشکیل می یابد که سبب تقلیل انتقال اکسیژن به سطح فلز می گردد. بنابراین می توان گفت که مکانیزم بازدارندگی آن به صورت کاتدی بوده و از آنجا که این فیلم هادی خوبی برای انتقال الکترون نمی باشد. لذا سبب تقلیل واکنش کاتدی گردیده که نهایتا باعث تقلیل شدت خوردگی می شود.
راندمان بازدارندگی Zn/PP با Zn/Ca/PP در محیط های ساکن و غیر ساکن با استفاده از دیسک الکترود دوار (RDE) مقایسه و نتیجه گیریهای لازم انجام می پذیرد.