سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی چهره عالم – دانشگاه آزاد تهران شمال – وزارت نیرو (توانیر)
سیدمحمد سیدرضی – دانشگاه آزاد تهران شمال – وزارت نیرو (توانیر)

چکیده:

در بررسی هایی که بمنظور انتخاب بازدارنده های ارزان قیمت جهت شستشوی محوطه احتراق (محیط اسید سولفوریک است) انجام شد، بازدارنده های اروتروپین، فرمالدئید وبنزآلدئید مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتند.
آزمایشاتی که به این منظور انجام شد، عبارت بودند از: آزمایش تقلیل وزن و D.C پلاریزاسیون.
تمامی آزمایشات خوردگی در محیط اسید سولفوریک با PH=1 در دمای اتاق ۲۵ درجه سانتی گراد انجام گرفت. نتایج بررسیها نشان میدهد که برای فولاد کربن استیل در محدوده غلظتهای از ۰ تا ۰/۵ درصد حجمی از اروتروپین، فرمالدئید و بنزآلدئید، حداکثر بازدارندگی به ترتیب ۷۴/۵۵، ۷۵/۲۴ و ۸۸/۵ درصد می باشد. در مرحله بعد برای افزایش راندمان بازدارندگی اروتروپین، یدید پتاسیم نیز به آن افزوده گردید. نهایتا ترکیب یدید پتاسیم و اروتروپین (نسبت ۱:۱) ۰/۲% حجمی بازدارنده مناسب برای شستشوی محوطه احتراق تشخیص داده شد. با اعمال بازدارنده فوق، سرعت خوردگی برای فولاد کربن استیل در اسید سولفوریک (در مدت ۲۴ ساعت آزمایش) از ۸۵/۹۲۶۶mpy به ۱/۳۵۴۱mpy تقلیل می یابد. ضمنا بررسی های انجام شده نشان می دهد که علت حفاظت سه بازدارنده فوق در محیط اسیدی، جذب فیزیکی آنهاست. نقش یدید پتاسیم در افزایش راندمان بازدارندگی اروتروپین، جذب شیمیایی آن توان با افزایش توان جذب فیزیکی اروتروپین است.