سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد باغانی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و

چکیده:

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت مدیریت آبیاری سطحی در استان خراسان طی سه سال متوالی ۶ مزرعه در مناطق مختلف در شرایط طبیعی کار کشاورزان ، مورد ارزیابی قرار گرفت که در مجموع ۲۳ بار ارزیابی انجام شد . نتایج آزمایش ها نشان داد که تغییرات مقد ار بازده کاربرد آب آبیاری در مزارعمورد آزمایش بسیار وسیع و از حداقل ۴/۲تا حداکثر ۹۳ درصد متغیر بوده است . نتیجه گیری کلی ازآزمایش ها بیانگر این واقعیت است که در آبیاری های اولیه در زمانی که عمق ریشه کم می باشد، بازده کاربرد آب آبیاری بسیار کم و از اواس ط دوره رشد به بعد وضعیت مطلوبی پیدا می کند . در این نوشتار سعی شده علل تفاوت ها را تجزیه و تحلیل نموده و به ارائه راهکارهای اجرایی مناسب در راستای افزایش بازده کاربرد آب آبیاری، پرداخته شود.