سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمود ولی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
عباس صفرنژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
قربانعلی نعمت زاده – اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی ساری
سیدکمال کاظمی تبار – اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران، دانشکده کشاورزی ساری

چکیده:

زیره پارسی (Bunium persicum Boiss. ) که به آن زیره سیاه یا زیره کوهی نیز گفته می شود، یکی از مهم ترین گیاهان داروئی بوده و ارزش اقتصادی بالایی دارد . به منظور دستیابی به محیط کشت مطلوب جهت القاء کالوس و باززایی قسمتهای هوایی زیره پارسی از طریق ریزنمونه های حاصل از قطعات هیپوکوتیل و جنین برش یافته ، محیط کشت MS حاوی غلظتهای مختلف هورمونهای NAA (نفتالن استیک اسید)، ۴,۲-D به تنهایی یا همراه با Kin (کینتین ) مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳۰ تیمار مختلف و ۱۰ تکرار در هر تیمار انجام شد. اثرات تیمارها بر روی صفات اندازه گیری شده معنی دار بود . در مورد ریزنمونه جنین به دلیل جوان بودن ریزنمونه و عکس العمل مناسب به محیط کشت، کالوس دهی و باززایی بمیزان نسبتا بالایی فقط در یک نوع محیط کشت و بدو ن نیا ز به هیچ گونه واکشتی صورت گرفت که منجر به کوتاه شدن زمان کشت بافت و کم شدن آلودگی و نیاز به مواد مصرفی شد . بطور کلی در تمامی صفات اندازه گیری شده ریزنمونه جنین نتایج بهتری نشان داد . بهترین تیمار از لحاظ میانگین تعداد ساقه باززایی شده، تیمار با ترکیب هورمونی ۰/۱ میلی گرم در لیتر NAA و ۲ میلی گرم در لیتر Kin بود. بهترین تیمار از لحاظ القاء جنین سوماتیکی تیمار با ترکیب هورمونی ۰/۱ میلی گرم در لیتر NAA و ۰/۵ میلی گرم در لیتر Kin بود.