سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
فاطمه کیخا آخر – دانشجوی دکتری رشته بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
مریم عامری – عضو هیأت علمی گروه ریز سازواره های صنعتی، جهاد دانشگاهی مشهد
الهه ثمری – فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
گلوکسینیا گیاهی علفی چند ساله است که بدلیل وجود برگهای بزرگ مخملی و تخم مرغی شکل و گلهای زنگوله ای شکل با رنگهای جذاب، بطور گسترده ای در سرتاسر جهان به عنوان یک گیاه زینتی کشت میشود. یکی از روشهای تکثیر این گیاه، استفاده از رو ش لایه های سلولی نازک (TCL) در شرایط درون شیشه ای است. روش لایه های سلولی نازک زیر بنای اساسی کشت بافت در تمام گونه های گیاهی خصوصاً گیاهان زینتی و باغی است بطوری که امروزه از فناوری TCL به عنوان یک راه ورودی برای مطالعات باززایی گیاهان زینتی و باغی استفاده میشود. لذا این آزمایش با هدف بررسی اثر تیمارهای هورمونی مختلف و ریزنمونه های متفاوت بر باززایی گیاه گلوکسینیا به روش لایه های سلولی نازک در شرایط درون شیشه ای انجام شد. به این منظور از دمبرگ و دمگل گیاه گلوکسینیا پس از ضدعفونی سطحی به عنوان ریزنمونه استفاده شد. لایه های سلولی از دمبرگ و دمگل در محیط کشت MS حاوی ترکیبات هورمونی مختلف (NAA در دو سطح ۰/۱ و ۰/۵ میلیگرم در لیتر وBA در سه سطح ۰/۵، ۱ و ۱/۵ میلیگرم در لیتر) کشت شدند. پس از ۳ ماه از کشت، صفاتی از قبیل درصد باززایی، ارتفاع گیاه، تعداد گیاهچه، تعداد برگ، درصد ریشه زایی و وزن خشک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که لایه های سلولی دمبرگ و محیط کشت MS حاوی ۱/۵ میلیگرم در لیتر BA بهمراه ۰/۵ میلیگرم در لیتر NAA مناسبترین ریزنمونه و محیط کشت برای باززایی و تکثیر این گیاه هستند.