مقاله بازسازي نسج نرم در شكستگي هاي باز ساق پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۷۰ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بازسازي نسج نرم در شكستگي هاي باز ساق پا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شكستگي باز ساق پا
مقاله بازسازي نسج نرم
مقاله جوش خوردگي تاخيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: پيوندي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: بيرجندي نژاد علي
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شكستگي هاي باز در ۲۴ درصد موارد در ساق پا رخ مي دهند و در بيشتر موارد با آسيب نسج نرم همراه بوده که زمينه ساز قطع عضو مي باشد. يكي از راه هاي نجات اندام حمايت از استخوان و ترميم و بازسازي نسج نرم از طريق عمل جراحي است. اين مطالعه به منظور بررسي نتايج بازسازي نسج نرم در شکستگي هاي باز ساق پا انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي ۵۹ بيمار دچار شکستگي باز ساق پا که در بخش جراحي استخوان بيمارستان شهيد كامياب مشهد بستري بودند؛ طي سال هاي ۸۶-۱۳۸۵ تحت عمل جراحي بازسازي نسج نرم قرارگرفتند. مشخصات فردي، نتايج اعمال جراحي و معاينات فيزيكي و راديوگرافي در پرسشنامه جمع آوري و به وسيله آمار توصيفي و جداول توزيع فراواني و آزمون كاي اسكوئر پردازش گرديد.
يافته ها: ۸ بيمار به دليل عدم مراجعه مجدد از مطالعه خارج شدند و مطالعه روي ۵۱ بيمار صورت گرفت. ميانگين سني بيماران ۳۲٫۲±۲۷٫۸ سال تعيين گرديد و  84.3درصد از بيماران مرد بودند. شكستگي باز ساق پا در  76.5درصد از نوع IIIB بود. نتايج عمل بازسازي نسج نرم در  76.5درصد با موفقيت همراه بود. جوش خوردگي تاخيري در  56.9درصد، عفونت عمقي و استئوميليت در ۴۳٫۳ درصد وجود داشت. بين نتايج جراحي به عمل آمده از نظر زمان بازسازي نسج نرم با ايجاد يونيون و عفونت عمقي و استئوميليت رابطه آماري معني داري يافت شد(P<0.05) . همچنين بين نتايج جراحي با ايجاد يونيون استئوميليت رابطه آماري معني داري يافت شد (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه عفونت عمقي، استئوميليت و جوش خوردگي تاخيري به دنبال شكستگي باز با كمبود نسج نرم، شيوع بالايي دارد.