سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عسگر میرزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – مهندسی رودخانه دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
احمدرضا غواصیه – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران

چکیده:

نظر به اینکه اکثر ایستگاههای آبسنجی کشور طی ۴۰ سال اخیر تأسیس شدهاند، آمار بلند مدت و مطلوبی از سیلابهای جاریشده در رودخانهها در دست نیست . بررسی آمار ارائه شده در مورد سیلابهای بزرگ رودخانههای مختلف کشور حاکی از این است که دبی اوج لحظهای سیلاب در بسیاری از موارد اندازه – گیری نشده و اصولاً میتوان گفت در این زمینه ضعف آماری و اطلاعاتی جدی وجود دارد . در این مقاله برای رودخانههای خرسان و لردگان به ترتیب در ایستگاههای بارز و چشمه با استفاده از خصوصیات فیزیکی حوضةآبریز ( مساحت حوضه، شکل حوضه و هیدروگرافهای سیل مشاهده شده ) ، معادلاتتجربی، آمارهای دبیهای ماکزیمم سالانه، آمارهای ارتفاع بارندگیهای ماکزیمم سالانه و نرمافزار HYFRANهیدروگرافهای سیل با دوره برگشتهای ۲۰۰ ، ۱۰۰۰ و۱۰۰۰۰ ساله بازسازی شده است و از این هیدروگرافها به عنوان یکی از ورودیهای نرمافزار HEC-HMS با تعریف شاخههای فرعی به صورت دو منبع بارز و چشمه میتوان برای آنالیزهای رودخانةکارون استفاده کرد .