سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منصوره قنبرافجه – مربی(دانشجوی دکتری) دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ته
سید حسین امیرشاهی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

دراین تحقیق داده های انعکاس طیفی میله های رنگی پشت پوش با استفاده از داده های رنگی حاصل از پویشگر بازسازی شده اند. سپس غلظت ماده رنگزای موجود در آن با استفاده از تابع کیوبلکا-مانک تخمین زده شده است. بدین منظور میله های پلی آمیدی با غلظتهای متفاوتی از سه ماده رنگزای دیسپرس رنگرزی شدند و مقادیر انعکاس طیفی آنها اندازه گیری گردید. جهت بازسازی منحنی های انعکاسی از تکنیک تجزیه اجزاء اصلی که به اختصار PCA نامیده می شود استفاده شده است. سه جزء اصلی اول نمونه های رنگی مانسل و چارت رنگی مکبث ونیز داده های انتخابی محاسبه گردید و به منظور باز سازی داده های انعکاسی مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابی نتایج با مقایسه مقادیر جذر میانگین مجموع مربعات خطا (RMS) بین مقادیر انعکاس واقعی وطیف باز سازی شده انجام گرفت. مقادیر RMS محاسبه شده نشاندهنده کارآیی روش به کار رفته می باشند. نتایج تخمین غلظت با بکارگیری تابع کیوبلکا-مانک بر روی داده های انعکاسی نیز نشان داد که روش پیشنهادی قادر به تخمین غلظت در محدوده ای از غلظتها که در آن رابطه کیوبلکا-مانک معتبر است، می باشد. درهرحال نتایج متفاوتی در صورت استفاده از مجموعه داده های مختلف مشاهده گردیده است.