سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کمندی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
جعفر حبیبی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بازسازی طراح ی به مجموعه تغ ییرات و تبد یلاتی اطلاق می شود که با اعمال آنها روی طراحی نرم افزار، ساختار برنامه و طراحی اصلاح می شود و در عین حال رفتار نر م افزار تغییری نمی کند. روش های متعددی برای بازسازی نر مافزار در سطوح مختلف نظیر کد و طراحی ارائه شده است . این مقاله روش جدیدی برای بازسازی نر مافزار به کمک تئوری بازنویسی گراف ارائه می دهد. در این روش با استفاده از تئور ی س ی ستمهای بازنو ی سی گراف و الگوها ی بازساز ی نرم افزار، سلسله تب دیلاتی در ساختار طراح ی و کد نرم افزار اعمال می شود که منجر به بهبود و تق وی ت ساختار آن گردد. روش کار به اینصورت است که از ساختار طرا حی نرم افزار، گراف متناظر آن بر اساس متا مدل مربوطه بدست می آید و سپس با اعمال قواعد بازنویسی گراف، گراف طراحی بازسازی شده بدست خواهد آمد. نهایتاً از روی این گراف اصلاح شده، ساختار طراحی مورد نظر مشخص می شود.