سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی کدخدائی ایلخچی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران
محمدرضا رضائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

چکیده:

تجزیهتحلیل لاگ ها به منظور کسب اطلاعات پتروفیزیکی در مخازن هیدروکربوری از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا این فرایند در مقیاس مخزن هیدروکربوری مجموعه کاملی از لاگ ها را نیاز دارد. بنا به دلایل مختلف مانند عدم نمودار گیری به صورت کامل در چاه های قدیمی، از بین رفتن لاگ ها بر اثر نگهداری نامناسب و ریزش دیواره چاه در برخی فواصل، لاگ ها ناقص می باشند، این عوامل باهث می شود که تجزیه و تحلیل لاگ ها به طور کامل انجام نشود و یا اینکه با دقت پایین انجام شود. در این مطالعه از منطق فازی به عنوان یک رهیافت جدید جهت ساختن نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی استفاده شده است. برای این منظور از اطلاعات پتروفیزیکی دو چاه جهت ساختن مدل فازی در یکی از میادین نفتی جنوب ایران استفاده شده است. از چاه سوم که در ساختن مدل نقشی نداشت برای سنجش اعتبار مدلد مذکور استفاده شد. نتایج نشان می دهد که منطق فازی در ساختن نمودارهای پتروفیزیکی مصنوعی بسیار خوب عمل کرده است.