سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه حکیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سمیرا پایان – دانشجوی دکتری، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدمسعود حسینی سروری – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، هندسه یک جسم دوبعدی با انتقال حرارت هدایتی با اندازه گیری دمای نقاطی روی جسم بطور معکوس بازسازی شده است. مسئله مستقیم شامل انتقال حرارت هدایتی در سطح جسمجامد بوده و بوسیله روش حجمهای محدود فرموله میشود. مسئله معکوس جهت بازسازی هندسه جسم جامد با استفاده از الگوریتم میکروژنتیک و ازطریق کمینهکردن یک تابع هدف که بصورت مجموع مربعات اختلاف دمای اندازهگیری شده و دمای حاصل از محاسبات تعریف می شود، حل میگردد. درنهایت، با استفاده از اطلاعات دمای اندازهگیری شده روی جسم جامد چند شکل مشخص بازسازی شده و اثر پارامترهای مختلف مانند تعداد حسگرها، مکان حسگرها و خطاهای اندازهگیری در دقت حل معکوس مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کارایی و دقت قابل قبول روش حاضر در بازسازی هندسه جسم است