سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
امید قاسم خانی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد اردستان
الناز فقیهی – کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد واحد اردستان

چکیده:
در سال های اخیر به دلیل افزایش روز افزون جمعیت شهرها و نیاز به ایجاد مسکن و مشکلات ناشی از آن و باتوجه به نقش انکار ناپذیر علم و تکنولوژی روز در تمام زمینه ها، دولت ها را بر آن داشته که برای سرعت بخشیدندر زمینه ساخت مسکن و همچنین ایجاد دوام و امنیت بیشتر خانه ها از فن آوری های نوین در زمینه ساخت وساز استفاده نمایند. از سوی دیگر به نظر می رسد در بین موانع موجود برای حفظ بناهای تاریخی که به عنوانبخش مهمی از فرهنگ یک منطقه عمل می کند،راه صحیح حفظ معماری بومی در کنار فناوری و تکنولوژیساخت در بناهای تاریخی و در حال ساخت می باشد تا نه تنها از معماری بومی حمایت بلکه شرایط را برایپایداری طولانی مدت این بناها فراهم کند. هدف این پژوهش پس از شناسایی الگوها و اصول معماری بومی ایران، بررسی این مطلب می باشد که کدام یک از این کهن الگوها را می توانیم وارد عرصه ساختمان سازی نوین کردهو از آنها بهره ببریم. این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای بوده و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.نتایج بدست آمده از این تحقیق اهمیت بررسی الگوهای معماری بومی و ضرورت استفاده از آنها را در فن آوریهای نوین ساختمانی نمایان می سازد.