سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد محمودی ازناوه – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فرح ترکمنی آذر – عضو هیأت علمی دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپ
آزاده منصوری – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

یک دسته از الگوریتم های پراستفاده در زمین ه ی شناسا یی چهره، الگوریت م های نمودمبن ا ١ می باشند. در این مقاله به ارائ هی روش ی برای بهبود این دست ه از الگوریت م ها پرداخته شده است. روش مزبور کهPCA چند لایه نامیده شده است، قابل به کارگیری همراه باسایر رو ش ها نیز م یباشد. همچنین برای محاسبه ی مؤلف ههای اساسی، استفاده از یک شبکه ی عصبی خطی پیشنهاد م یگرد د, که علاوه بر کاهش حجم حافظ ه ی مورد نیاز برا ی محاسبات ، طرا حی سخ ت افزار با استفاده از آن بسیار ساد ه تر خواهد بود و با توجه به قابلیت شبک ه های عصبی در پردازش موازی، در صورت پیاده سازی سخت افزاری سرعت انجام محاسبات به نحو چشم گیری افزایش خواهد یافت