مقاله بازشناسي رويکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه: شرکت توليدي ساران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت) از صفحه ۷۷ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بازشناسي رويکرد منبع محور نسبت به منابع سازمان و مزيت رقابتي پايدار مورد مطالعه: شرکت توليدي ساران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مزيت رقابتي
مقاله مزيت رقابتي پايدار
مقاله منابع سازمان
مقاله تئوري منبع محور
مقاله مدل VRIO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي پور بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مومني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حفظ بقاي سازمان ها در محيط رقابتي دنياي امروز، راهي جز کسب مزيت رقابتي براي آنها باقي نمي گذارد. نظريه پردازان علم مديريت استراتژيک دو رويکرد عمده براي کسب مزيت رقابتي مطرح نموده اند؛ رويکردي که مبتني بر فرصت هاي محيطي و رويکردي که مبتني بر قابليت هاي داخلي سازمان است. پژوهش هاي دو دهه اخير نشان داده اند مزيت هاي مبتني بر قابليت هاي دروني سازمان ها بهتر از فرصت هاي محيطي مي توانند موقعيت رقابتي سازمان ها را تعيين کنند و مبناي مطمئن تري براي منشا مزيت رقابتي هستند، از اين رو در اين پژوهش رويکرد مبتني بر منابع پذيرفته و مبناي تحليل و بررسي اين تحقيق قرار گرفته است.
نظريه پردازان تئوري منبع محور، زيرساختي اقتصادي براي بررسي نقش منابع داخلي در كسب مزيت رقابتي را فراهم مي آورد. اين ديدگاه بر منابعي از سازمان تمركز دارد كه مي توانند منشا مزيت رقابتي در آن صنعت باشند. اين تحقيق به دنبال بررسي وضعيت منابع شرکت ساران به منظور شناخت قابليت هاي متمايز و نقش آن در ايجاد مزيت رقابتي پايدار مي باشد.