مقاله بازشناسي عوامل موثر بر جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بازشناسي عوامل موثر بر جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله سرمايه گذاري مستقيم خارجي
مقاله اقتصاد بين الملل
مقاله ۲۰۰۴-۱۹۹۸
مقاله الگوي داده هاي تلفيقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مزيني اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مرادحاصل نيلوفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهمترين بسترهاي افزايش تعاملات اقتصادي در عرصه بين المللي سرمايه گذاري مستقيم خارجي است. از جمله موضوعات مهم در اين رابطه عوامل موثر بر جريان سرمايه گذاري خارجي است كه در دستور كار بسياري از پژوهشهاي اخير قرار گرفته است. مطالعه حاضر نيز با چنين رويكردي انجام شده است؛ با اين تفاوت كه تلاش شده تا موضوع در قالب سه گروه از كشورها با سطوح درآمدي متفاوت و از جمله ايران بررسي شود؛ ضمن آنكه در كنار متغيرهاي صرفا اقتصادي بحث آزادي اقتصادي كه خود منبعث از مقولات سياسي، حقوقي و … است نيز بصورت مجزا مدنظر قرار گيرد. اين مطالعه براي دوره زماني ۲۰۰۴-۱۹۹۸ و با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته (GLS) در قالب الگوي داده هاي تلفيقي (پانل) انجام شده است. نتايج حكايت از تاثير معني دار ازادي اقتصادي و درجه باز بودن اقتصاد بر جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در تمامي كشورها نمونه (در گروههاي مختلف درامدي) دارد که مي تواند براي ايران نيز کاربرد سياستي داشته باشد. ضمن آنكه بسته به گروه كشورها از نظر سطح درآمد، عوامل اقتصادي ديگري نيز وجود دارند که از تاثير قابل توجه (اما متفاوتي) برخوردار هستند.