مقاله بازشناسي عوامل هويتي بافت تاريخي دزفول و کاربرد آنها در توسعه شهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مديريت شهري از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بازشناسي عوامل هويتي بافت تاريخي دزفول و کاربرد آنها در توسعه شهر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دزفول
مقاله استخوان بندي شهر
مقاله شهر ارگانيک
مقاله سلسله مراتب کالبدي – فضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر دزفول در اثر تحول تاريخي، دچار دگرگوني شده و شکل جديد آن که در روندي منطقي مي بايد از درون سازمان قديم رشد يابد، براي رسيدن به طرحي نو، انسجام و پيوند با ساختار قديم را برهم زده است.
از اين رو تقابل و تعارضي آشکار ميان شکل جديد و سيماي کهن که نتيجه قطع رشد درون زاي شهر است، صورت گرفته است. شهر قديم که روزگاري با پويش و پويايي، باعث زايش مفاهيم شهروندي بود در محل خود ساکن شده و اين سکون طولاني، آن را به سوي فرسودگي هدايت مي کند.
بي توجهي مسوولان و بي تفاوتي ساکنان که به تبع مهاجر بودنشان نه دلبستگي مکاني دارند و نه خاطره فضايي، ديوار از پس ديوار را فرو مي نشاند و با هر فرو ريختني بخشي از فرهنگ شهري فرو مي ريزد.
هدف اين مقاله بازشناسي هويت تاريخي بافت قديم دزفول با استفاده از منابع، اسناد و مدارک مرتبط و مطالعات ميداني است تا پيوستگي، تداوم و ارتباط شهر کهن با شهر جديد را در رويکردي تاريخي به شهرسازي احيا کرد. اين ارتباط به صورت متعادل و پايدار زماني رخ مي دهد که موجوديت ساختار شهر قديم شناخته شود و ريشه هاي تداوم آن نيز بررسي و تقويت گردد.