مقاله بازنمايي اجتماعي در شاهنامه فردوسي (بررسي سير شکلگيري و دگرگوني جامعه ايراني در شاهنامه فردوسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات ملي از صفحه ۴۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بازنمايي اجتماعي در شاهنامه فردوسي (بررسي سير شکلگيري و دگرگوني جامعه ايراني در شاهنامه فردوسي)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فردوسي
مقاله شاهنامه
مقاله تقسيم کار اجتماعي
مقاله توسعه تغييرهاي اجتماعي
مقاله خشونت
مقاله آگاهي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافکن حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه شناسان معتقدند حيات اجتماعي بشر در قالب جامعه هاي شکار کننده و گردآورنده خوراک شروع شده و به تدريج با تغييرهاي اجتماعي پيچيده شده است. خط سير داستاني شاهنامه فردوسي نيز داراي همين ويژگي است، داستانهاي شاهنامه از ابتدايي ترين نوع جامعه بشري يعني جامعه هاي شکار و گردآورنده خوراک، شروع شده و کم کم انواع ديگر جامعه در اثر دگرگوني هاي اجتماعي پديد آمده اند. در اين اثر، هر دوره به نام يکي از شاهان نام گذاري شده و اجتماع ها در نتيجه ابداع هاي مادي و معنوي بشر، گسترش يافته اند. در اين مقاله کوشيده ايم دوره هاي گوناگون تکامل هويت اجتماعي جامعه ها را به طورکلي و شکل گيري جامعه ايران را به طور خاص از نگاه فردوسي بررسي نماييم بدين منظور، روش کيفي و بازنمايي اجتماعي را با استفاده از شيوه «محاکمات» به کار برده ايم و متن شاهنامه را به عنوان داده، تحليل کرده ايم. در فرآيند بازنمايي يک اثر ادبي، با توجه به زندگي نامه پديد آورنده و تجربه هاي او چهارچوبي تهيه مي شود که با استفاده از آن مي توان جهان متن را بازسازي و تفسير نمود. در پژوهش حاضر با اين شيوه به بازنمايي و استخراج مفاهيم جامعه شناختي موجود در شاهنامه پرداخته ايم. نتايج اين اثر، نشان دهنده گذار انسان از جامعه هاي شباني و ورودش به دوران پادشاهان مختلف، همراه با تغييرهاي اجتماعي سريع مي باشد. اگرچه، در دوره فردوسي علم جامعه شناسي به منزله يک شاخه علمي وجود نداشته، نظريه هاي امروزين جامعه شناسان درباره شکل گيري زندگي اجتماعي در حماسه او بازسازي شده است. اين نظريه ها بيان گر سير شکل گيري هويت جمعي، گسترش همه جانبه،همبستگي ملي، تشکيل جامعه ايران و دگرگوني هاي آن در طول تاريخ فرهنگ بشر مي باشد و با استفاده از طراحي هاي اجتماعي نگارندگان يعني مفاهيم کاربردي جامعه شناسي، به تصوير کشده شده است.