مقاله بازنمايي اقليت هاي قومي در سريال هاي تلويزيوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۹۱ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: بازنمايي اقليت هاي قومي در سريال هاي تلويزيوني
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوميت
مقاله بازنمايي
مقاله سياست فرهنگي
مقاله در حاشيه بودن
مقاله اقليت فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه فرآيند بازنمايي در رسانه ها از حوزه هاي مهم پژوهشي در مطالعات فرهنگي است. ما در اين مقاله، تحت تاثير رويکرد بر ساخت گرايانه بازنمايي استوارت هال، اشکال بازنمايي رسانه اي قوميت را در مجموعه هاي تلويزيوني ايراني بررسي مي کنيم. براي اين منظور، دو مجموعه «اگه بابام زنده بود» و «آهوي ماه نهم» را به شيوه اي کيفي تحليل کرده ايم. پرسش اساسي ما حول عدالت بازنمايي قوميتي در شبکه هاي تلويزيون سامان يافته است. همچنين به نقد دروني بر اساس مقايسه اشکال بازنمايي قوميت ها، بر اساس مصوبات «اهداف، محورها و اولويت ها و سياست هاي توليد، تامين و پخش» توجه کرديم. بر  اساس نتايج، مي توان داوري کرد که نمايش قوميت به نوعي رويه نابرابر و ناعادلانه در ترسيم گروه هايي از جامعه دلالت دارد. اين نحوه مواجهه با نقش هاي قوميت، وضعيت مبهمي را به وجود مي آورد که همه قوميت ها و اقليت هاي جامعه را در قالب نقشي غيرجدي (حاشيه اي) و گاه منفي در معرض ديد همگان قرار مي دهد. در حاشيه بودن، حالات اظهاري و اشکال بياني بازيگران قوميتي را محدودمي کند و قيودي مضاعف پيش پاي سوژه هاي اقليت مي نهد؛ سوژه هايي به منزله کساني که در حوزه عمومي سخن مي گويند.