مقاله بازنمايي تجربه زنان از جهان اجتماعي در رمان: تحليل جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بازنمايي تجربه زنان از جهان اجتماعي در رمان: تحليل جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله تجربه زنان
مقاله جهان زنانه
مقاله بازنمايي
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاجتي زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشتار پيش رو بر آن است تا با بررسي رمان هاي پرفروش دهه۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵، که شخصيت اصلي آن ها را زنان تشکيل مي دهند، به درک مسایل و دغدغه زنان اين رمان ها و نيز چه گونگي بازنمايي تجربه هاي آنان بپردازد.
روش اين پژوهش، کيفي و بر پايه نظريه مبنايي است، به اين معنا که بر خلاف روش هايي که تاکيد آن ها بر اثبات فرضيه و قضاياي نظري است، تاکيد اين روش بر توليد نظريه است. فرضيه اين پژوهش پس از کدگذاري سه مرحله يي رمان ها، با به دست آوردن مفاهيم و مقولات مرتبط با سوال هاي پژوهش و بررسي شرايط، زمينه ها، راه کارهاي کنش، و نتايج آن هاشکل گرفته است.
نتايج پژوهش نشان مي دهد زنان اين رمان ها دچار مسایل و دغدغه روزمرگي، ناخوشنودي از زندگي زناشويي، تضاد، تنهايي، گم گشتگي، حسرت، ناتواني، نبود اعتماد به نفس، توجه به گذشته و نااميدي از آينده، نگراني، و احساس ترس و ناامني اند و به دليل رو به رو شدن با پديده «هويت ناموجه ذهني»، در حال بازانديشي هميشگي به سر مي برند.