مقاله بازنمايي هاي چندگانه: فرايندي مهم در ياددهي و يادگيري کسرها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۳ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بازنمايي هاي چندگانه: فرايندي مهم در ياددهي و يادگيري کسرها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنمايي هاي چندگانه
مقاله درک مفهومي
مقاله کسر
مقاله رياضيات ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي لركي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: بخشعلي زاده شهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني سي سخت زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر، با هدف بررسي نقش آموزش مبتني بر بازنمايي هاي چندگانه و اثرات آن روي درک دانش آموزان از کسرها، و عملکرد شان در حل مسایل شامل کسر اجرا گرديد. شرکت کنندگان در اين مطالعه ۴۰ دانش آموز دختر بودند که در دو مدرسه ابتدايي و در دو کلاس پايه چهارم درس مي خواندند. روش تحقيق استفاده شده در اين تحقيق، تلفيقي از دو روش کمي و کيفي بود. در روش کمي از طرح شبه تجربي استفاده شد و دانش آموزان يک مدرسه به عنوان گروه کنترل و دانش آموزان مدرسه ديگر به عنوان گروه آزمايش در نظر گرفته شدند. به دانش آموزان گروه کنترل، مفاهيم شامل کسر با يک رويکرد آموزشي سنتي آموزش داده شد و به دانش آموزان گروه آزمايش، همان مفاهيم با رويکرد آموزشي مبتني بر بازنمايي هاي چندگانه آموزش داده شد. اثر آموزش مبتني بر بازنمايي هاي چندگانه روي درک دانش آموزان از کسرها، با يک پيش آزمون و پس آزمون (که قبل و بعد از شروع فرايند آموزش، از هر دو گروه به عمل آمد)، ارزيابي شد. همچنين، براي بررسي عميق تر فرايند درک و تفکر دانش آموزان، و عملکرد آن ها هنگام حل مسایل شامل کسر، ۶ مصاحبه با ۶ دانش آموز (۳ نفر از هر گروه) انجام شد. علاوه بر اين، پس از گذشت حدود چهار ماه از زماني که مفاهيم شامل کسرها به دانش آموزان آموزش داده شده بود آزموني تحت عنوان آزمون پايداري يادگيري، از دانش آموزان دو گروه به عمل آمد. يافته هاي مطالعه نشان داد، که دانش آموزان گروه آزمايش، عملکرد بهتري از خود نشان داده بودند و درک مفهومي شان از کسرها توسعه يافته بود. يافته ها، همچنين نشان داد که يادگيري دانش آموزان گروه آزمايش از مفهوم کسر، نسبت به يادگيري دانش آموزان گروه کنترل پايدارتر بود.