مقاله بازنگري در وضعيت گونه .Fabaceae) Vicia Sativa L) در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در گياه و زيست بوم از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بازنگري در وضعيت گونه .Fabaceae) Vicia Sativa L) در ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي
مقاله شمارش کروموزومي
مقاله ايران
مقاله Vicia

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: مازوجي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس ماشک حدودا با ۱۸۰ تا ۲۱۰ گونه در دنيا يکي از جنس هاي مهم تيره حبوبات مي باشد. گونه Vicia sativa يکي از گياهان علوفه اي با ارزش اين تيره به شمار مي آيد. در فلور ايرانيکا ۴ واريته V. sativa var. sativa, V. sativa var. amphicarpa, V.sativa var. angustifolia و گزارش V. sativa var. cordata شده است. با جمع آوري ۶۴ نمونه از گونه هاي منتسب به گونه V. sativa از استان تهران و استان هاي شمالي کشور مشخص شد که تنوع ريختي بالايي مشاهده مي شود. اين تنوع به ويژه در خصوصيات شکل و تعداد برگچه ها، ساختار مقطع عرضي ساقه، صفت هاي مربوط به جام گل و شکل بذر ديده مي شود. هم چنين عدد پايه کروموزومي در گونه هاي V.sativa ,V. angustifolia برابرn=6  و در گونه Vcordata برابر  n=5مي باشد.
با توجه به همه نتايج به دست آمده، تغيير سطح رده بندي گونه هاي V. cordata angustifolia از واريته به سطح گونه پيشنهاد مي شود.