مقاله بازنگري پولک نکتاري در چند گونه آلاله در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در رستنيها از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: بازنگري پولک نکتاري در چند گونه آلاله در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Rhizomatosa, Grumosa, Praemosa, Ranunculus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روان منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي اختر
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلاله با ۶۰۰ گونه بزرگترين جنس در تيره آلاله است. به دليل وجود تنوع ريختي در بين افراد و جمعيت هاي يک گونه مشکلات تاکسونوميکي زيادي در اين جنس وجود دارد. صفات ريخت شناسي پولک نکتاري در بررسي هاي قبلي از نظر تاکسونوميکي با ارزش شناخته شده اند. در اين پژوهش، سعي شده است تا اين گروه از صفات در چند گونه چند ساله از سه گروه Rhizomatosa, Grumosa, Praemosa بررسي شوند. براي يافتن انديس تفاوت، از نرم افزار  ANOVA ver. 12  استفاده شد. نمونه هاي مورد استفاده به صورت هرباريومي در اختيار قرار گرفته شد. مقادير طول و عرض پولک نکتاري، وجود يا فقدان پايه، شکل کلي و شکل راس پولک نکتاري صفات ثابت درون گونه اي و مقدار طول ناحيه متصل به گلبرگ از تنوع درون گونه اي برخوردار است. شکل هاي مختلف پولک نکتاري مشاهده شده در جمعيت هاي برخي گونه ها در ارتباط با تنوع کاريوتايپي در جمعيت هاي گونه است.