مقاله بازنگري گونه هاي Glaucium oxylobum Boiss. et Buhse و Glaucium vitellinum Boiss. et Buhse در فلورا ايرانيكا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بازنگري گونه هاي Glaucium oxylobum Boiss. et Buhse و Glaucium vitellinum Boiss. et Buhse در فلورا ايرانيكا
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشريح مقايسه اي
مقاله فلورا ايرانيكا
مقاله ماكرومورفولوژي
مقاله ميكرومورفولوژي
مقاله G. oxylobum ،G.vitellinum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گران افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لاله كوهي يا Glaucium Mill. متعلق به تيره Papaveraceae است. تا كنون ۲۵ گونه از اين جنس در دنيا گزارش شده است. كشور ايران با داشتن حدود ۱۹ آرايه يكي از مناطق مهم پراكنش اين گياهان محسوب مي شود. در فلورا ايرانيكا به ۱۱ گونه از اين جنس اشاره شده و گونه G. oxylobum را مترادف با G. vitellinum در نظر گرفته است در حالي كه در ساير فلورها و منابع معتبر مانند فلور شرق، فلور ايران و كتاب انگلر براي هر يك از دو گونه شرحي جداگانه وجود دارد. تحقيق اخير به بررسي و تفاوت هاي ميكرو مورفولوژي دانه هاي گرده و دانه ها، ماكرومورفولوژي و همچنين تشريح مقايسه اي اندام هاي رويشي و زايشي دو گونه G. oxylobum و G. vitellinum مي پردازد. نتايج حاصل از مطالعات ريخت شناسي تفاوت هاي اساسي را در اين دو گونه نشان مي دهد. مطالعات تشريحي نيز اختلاف ها يي در اندام هاي كلاله، تخمدان، دمگل، ساقه و برگ در دو گونه را نشان مي دهد. همچنين در مطالعات مربوط به دانه هاي گرده و دانه ها تفاوت هايي در صفات كيفي و كمي مشاهده شده است. با توجه به نتايج حاصل، جدايي دو گونه فوق پيشنهاد مي گردد.