سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا سبزیوند – مدیر گروه مهندسی رودخانه و سواحل، شرکت مدیریت منابع آب ایران
علیرضا نجفی – کارشناس دفتر رودخانه های مرزی و آبهای مشترک، شرکت مدیریت منابع آب ایرا
فریبا آوریده – کارشناس دفتر رودخانه های مرزی و آبهای مشترک، شرکت مدیریت منابع آب ایرا

چکیده:

نیاز کشورهای در حال توسعه به ساخت و احداث تاسیسات پایه و زیر بنایی مانند انواع سدها و شاهره های ارتبـاطی سبب شده است تا استفاده از مصالح بویژه شن و ماسه افزونتر گردد . سهل الوصول بودن مصالح رودخانه ای، کیفیت مناسب آنها , عدم نیاز به فرآوری و فن آوری پیچیده و گران قیمت و ارزش افزوده مصالح برداشت شده موجب بهـره برداری بیش از ظرفیت رسوبی رودخانه ها شده که این امر موجب بروز آثار زیانباری همچون تخریب رودخانـه هـا، تخریب محیط زیست، تشدید عوامل رخداد سیلاب و خسارات آن و تخریب سازه های تقاطعی در رودخانه ها گردیده است . جهت کاستن از روند بهره برداری بی رویه و نامناسب مـصالح رودخانـه ای ، ضـمن بررسـی مـسایل مختلـف برداشت مصالح رودخانه ای و آثار برداشت نامناسب آن، راهکار مطالعه فنی و تدوین دسـتورالعمل برداشـت مـصالح رودخانه ای به منظور صیانت از منابع ملی کشور و حفظ پویایی سیستم رودخانه و محیط زیست بعنوان روندی مناسب ارائه شده و رویکرد به معادن کوهی نیز، با رعایت اصول قانونی، بعنوان روشی مناسب و جایگزین معادن رودخانه ای معرفی شده است .