سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران
جلال رضائی نور – دانشجوی دکترای صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا حسنوی – استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

همه میدانیم آنچه که اندازهگیری میشود، انجام میشود . با اینحال بسیاری از سازمانهائی که مدیریت دانش را دنبال میکنند فرآیندی برای اندازهگیری دارائیهای دانش سازمانی و یا سرمایه فکری ندارند و یا اینکه شاخصهائی که بدین منظور استفاده میکنند بسیار سطحی و محدود است، زیرا فرآیند اندازهگیری و توسعه شاخص بدلیل طبیعت غیر ملموس سرمایه فکری پیچیده است . در این تحقیق با مرور پژوهشهای پیشین در منابع متعدد با معرفی ۳۲ روش مختلف اندازهگیری سرمایه فکری و طبقهبندی آنها، بینشی کلنگر جهت اندازهگیری سرمایه فکری سازمانی ارائه شده است . نتایج تحیق به سازمانها در شناسائی و انتخاب روش مناسب اندازهگیری سرمایه فکری کمک خواهد کرد .