سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نورعلی داموغ – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی،( مدیر دفتر زمین شناسی سازمان آب و برق خوزست
منوچهر چیت سازان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس چرچی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

نقشه های زمین شناسی پایه اصلی انجام مطالعات زمین شناسی می باشند. بنابراین با توجه به اهمیت آن، قبل از شروع هر گونه مطالعه زمین شناسی نیاز به تهیه نقشه های با دقت مناسب می باشد. در این تحقیق با بررسی عکسهای هوایی و بازدیدهای مکرر صحرایی، تصحیحات لیتولوژیکی و ساختاری متعددی بر روی نقشه زمین ۱/ ۱ منطقه صیدون صورت پذیرفت و با استفاده از نقشه های توپوگرافی با مقیاس ۲۵۰۰۰ / شناسی ۱۰۰۰۰۰ نقشه زمین شناسی جدیدی تهیه گردید. سپس نقشه هیدروژئولوژیکی محدوده مورد مطالعه تهیه شد و موقعیت های با پتانسیل مناسب ذخیره آب زیرزمینی بر روی آن مشخص گردید. نتایج حاصله از این بررسی منجر به شناخت آبخوان هایی شده است که تفسیر هیدروژئولوژیکی آنها بدون نقشه های جدید امکان پذیر نمی گردید. همچنین علل کیفیت نامطلوب چاه عمیق تأمین آب آشامیدنی منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت و پس از مشخص شدن عوامل تأثیر گذار، موقعیت مناسب تری با کیفیت آب مطلوب تر معرفی شد.