مقاله بازوپايان و کنودونت هاي سازند مبارک (کربنيفر پيشين) در برش کلاريز شمال دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بازوپايان و کنودونت هاي سازند مبارک (کربنيفر پيشين) در برش کلاريز شمال دامغان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربنيفر پيشين
مقاله سازند مبارک
مقاله بازوپايان
مقاله کنودونت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامعليان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كبريايي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ‌نژاد سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي بازوپايان و کنودونت هاي سازند مبارک در برش کلاريز سن تورنزين پيشين تا ويزئن مياني را نشان مي دهد. گونه هايي نظير  Bispathodus aculeatus aculeatus, Bi. stabilis, Spinocarinifera nigra, Shumardella sp. سن تورنزين پيشين را براي قاعده برش نشان مي دهند. همچنين سن بخش مياني با يافته شدن گونه هايي مانند Tomiproductus vaughani, Tomiopsis sp., Polygnathus flabellus, P. rostratus, P. longiposticus, Clydagnathus cavusformis برابر تورنزين مياني-پسين است. بخش بالايي نيز بر اساس وجود گونه هايي مانند Marginatia kinghirica و Buxtonia cf. praejuresanensis سني برابر ويزئن پيشين-مياني دارد. بر اساس پراکندگي گونه هاي بازوپا و کنودونت، سه زيست زون محلي در ستون چينه نگاري شناسايي شده است. زيست زون ۱ (تورنزين پيشين): اين زون با اجتماع گونه هاي شاخص زير شناخته مي شود  Spinocarinifera nigra, Rossirhynchus adamantinus, Shumardella sp., Cleiothyridina transversa, Bispathodus aculeatus aculeatus, Bi. stabilis, Polygnathus communis communis, P. inornatus .  زيست زون ۲ (تورنزين مياني- پسينTomiproductus vaughani, Tomiproductus elegantulus, Tomiopsis sp., Scabricosta sp., Tylothyris planimedia, Syringothyris altaica, Leptagonia analoga, Leptagonia cf. regularis, Ripidomella michelini, Athyris hibernica, Spirifer missouriensis, Schelwienella sp., Leptagonia cf. regularis, Torynifer sp., Polygnathus flabellus, P. longiposticus, P. inornatus, P. aff. inornatus, P. rostratus, P. sp., P. communis communis, Bispathodus stabilis, Pseudopolygnathus primus, Clydagnathus cavusformis.   زيسـت زون ۳ (ويزئـن پيشيـن- مـيانـي): گـونـه هـاي شاخـص در ايـن زيسـت زون عبارتنـد از  Buxtonia cf. praejuresanensis, Megachonetes sp., Actinoconchus lamellosus, Orthotetes batesvillensis, Marginatia cf. kinghirica, Balakhonia sp.  سازند مبارک به صورت پيوسته روي سازند جيرود قرار گرفته است در حالي که با يک ناپيوستگي توسط سازند دورود پوشيده مي شود و نشانگر نبود چينه اي ويزئن پسين تا قزلين است که حاصل عملکرد فاز خشکي زايي هرسي نين است.