مقاله بازيابي تعاملي تصاوير طبيعت با بهره گيري از يادگيري چند نمونه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در نشريه مهندسي برق و الكترونيك ايران (انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران) از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بازيابي تعاملي تصاوير طبيعت با بهره گيري از يادگيري چند نمونه اي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازيابي تصوير،‌ يادگيري چند نمونه اي
مقاله بازخورد ارتباط
مقاله فاصله معنايي
مقاله پايگاه داده تصويري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم چركري نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازيابي تصوير مبتني بر محتوا از رويكردهاي مهم مطرح در حوزه بازيابي تصوير در سال هاي گذشته است. مهمترين چالش فراروي اين رويكرد عبارت است از وجود فاصله معنايي ميان ويژگي هاي بصري سطح پايين و معاني سطح بالا موجود در تصاوير. بازيابي مبتني بر ناحيه و يادگيري از كاربر در چرخه بازيابي تصوير، به عنوان دونمونه از مهمترين روش هاي ارايه شده براي كاهش فاصله معنايي به شمار مي روند. يادگيري چند نمونه اي از جمله رويكردهاي جديد مطرح در حوزه يادگيري ماشين است كه بستر مناسبي براي بهره گيري همزمان از دو روش پيش گفته براي كاهش فاصله معنايي فراهم مي آورد. براين اساس در اين پژوهش يك روش بازيابي تصوير مبتني بر يادگيري چند نمونه اي ارايه مي شود. روش پيشنهادي در حوزه نمايش و بازيابي تصاوير طبيعت پياده سازي شده و بر روي يك پايگاه داده تصويري مشتمل بر ۳۰۰۰ تصوير مستخرج از مجموعه COREL آزمون شده است. نتايج بدست آمده دقت قابل قبولي را براي روش پيشنهادي نشان مي دهد.