سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
مسعود طبری – دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر
علیرضا علی عرب – دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه ت
ناهید شهسواری پور – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تر

چکیده:

با توجه به مسئله بحران آب و کمبود منابع آبی، فاضلابهای شهری به عنوان یک گزینه مناسب برای استفاده مجدد مطرح میباشند . در این پژوهش امکان استفاده از فاضلاب شهری در تولید جنگلکاری ( اقاقیا ) در یک فضای سبز شهری مورد بررسی قرار گرفت . برای این مقصود، دو عرصه نزدیک به هم تحت تیمار با آب معمولی و فاضلاب شهری در جنوب تهران ( شهرری ) انتخاب و در هر عرصه، چهار پلات ۳۰ × ۳۰ متر به صورت تصادفی – سیستماتیک پیاده شد . در هر پلات NPK پارامترهای قطر برابر سینه، قطر متوسط تاج، ارتفاع کل و حجم کلیه درختان اقاقیا اندازهگیری شد . عناصر غذایی ( نیتروژن، فسفر و پتاسیم ) در نمونههای آب ( فاضلاب شهری و آب چاه ) ، خاک و برگ نیز مورد اندازهگیری قرار گرفت . نتایج بالا بودن غلظت عناصر غذایی NPK را در فاضلاب شهری، خاک و برگ تحت تیمار با آن نسبت به آب معمولی نشان داد . نتایج حاصل از این پژوهش نه تنها محدودیتی را در استفاده از فاضلاب شهری به عنوان منبع آبیاری نشان نداد بلکه به
دلیل بالا بودن غلظت عناصر غذایی اصلی فاضلاب، پارامترهای رشد مورد بررسی درختان اقاقیا در عرصه تحت تیمار با فاضلاب شهری افزایش معنیداری را نسبت به عرصه تحت تیمار با آب معمولی نشان داد . نتایج حاصل از این تحقیق، میتواند گامی در جهت استفاده هر چه بیشتر فاضلاب شهری به عنوان منبع مهمی برای تامین آب مورد نیاز در مناطق حومه شهری همراه با کنترل و نظارت دقیق باشد .