سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی طالبی – دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
عبدالمحمد علمداری – دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
نصیر مهران بد – دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی
عبدالمناف زرآبادی – دانشکده مهندسی، بخش مهندسی شیمی

چکیده:

بازیابی آلومینا از کانسنگ آلو نیت هفت صندوق ایران به روش کربنات -قلیـایی مـورد مطالعـه آزمایشگاهی قرار گرفت . در روش کربنات ‐ قلیایی پیش از استخراج آلومینا، سنگ معـدن فـرآوری شده و کنسانتره ای با درصد آلومینای بالاتر تهیه می گردد . ایـن فـرآوری شـامل انجـام عملیـات کلسیناسیون و لیچینگ می شود . برای انجام مطالعه حاضر از نمونـه ای بـا مشخـصات نماینـده از کانسار هفت صندوق استفاده گردید . ابتدا نمونه سنگ خرد و در دمای مناسبی کلسینه شد . جامـد کلسینه شده تا ابعاد مناسب آسیا و پس از انجام عملیات لیچینگ با محلول قلیـایی ضـعیف و داغ کربنات پتاسیم، کنسا نتره ای با درصد بیشتری از آلومینا تهیه گردید . انجام عملیات لیچینگ منجر به انحلال سولفات پتاسیم و سولفات سدیم در محلـول و تبـدیل سـولفات آلـومینیم بـه مخلـوط هیدرواکسید آلومینیم نامحلول و سولفات پتاسیم محلول گردید . پس از انحـلال و فیلتراسـیون، از اک فرآیند بایر استفاده کرد که در آن اسـتخراج آلومینـا از بوکسیت به کمک لیچینگ با محلول سود انجام می پذیرد . نتایج حاصـل از آزمایـشات در شـرایط بهینه نشان داد که حذف مولکولهای آب تبلور در مرحله کلسیناسیون، حذف سـولفاتها در مرحلـه چینگ مرحله دوم دارای بازده قابل قبولی هستند . سـرعت تـه نشینی ذرات کنسانتره و باطله در محلولهای حاصل از لیچینگهای مرحله اول و دوم اندازه گیری شد و نتایج حاصل نشان داد که سـرعت تـه نـشینی باطلـه در مقایـسه بـا کنـسانتره بمقـدار قابـل ملاحظه ای کمتر است . نتایج آنالیز ش یمیایی نمونه های بدست آمده و محاسبات موازنه جرم در هـر مرحله نشان داد که بازده کلی بازیابی آلومینا در پایـان لیچینـگ مرحلـه دوم و قبـل از ترسـیب هیدروکسید آلومینیم٨٦ درصد است