سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره کاغذچی – دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
لاله شیرازی – دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تلخابه ها و شورابه های طبیعی ایران منابع عظیم و غنی ازنمک های کلرید، برمید و سولفات عناصری چون منیزیم، کلسیم، سدیم و پتاسیم است . بازیابی از چنین منابعی در ایران بسیار مورد توجه می باشد . در مطالعه حاضر استخراج نمک های منیزیم از تلخابه واحدهای پتروشیمی ماهشهر واقع در جنوب ایران با توجه به اهمیت آن از نقطه نظر اقتصادی و زیست محیطی به روش تبخیر و کریستالیزاسیون جزء به جزء بررسی گردیده است . دانسیته ترسیب نمک های مختلف تعیین و اثر عواملی همچونpHو سرمایش برروی خلوص محصول بررسی گردید و روش بهینه به منظور دستیابی به حداکثر درصد خلوص و بازدهی نمک منیزیم تعیین شد . تحت شرایط بهینه راندمان ا ستخراج حدود ٨٥ % بوده و محصولی بادرصد خلوص بالای ٩٨%به دست آمده است.