سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا فکوری – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
بهروز مینایی –
محمود فتحی –

چکیده:

این سامانه از دو بخش اصلی تشکیل شده است. در بخش اول، ابتدا تصاویر با استفاده ویژگیهای رنگ، بافت به نواحی معنایی قطعه بندی میشود. در این بخش تعداد زیادی ناحیه بدست میآید. برای کاهش فضای جستجو، نواحی بدست آمده را بااستفاده از الگوریتم ژنتیک خوشهبندی میکنیم. در بخش دوم تصویر پرسوجو، قطعهبندی شده و فاصله نواحی حاصل با مرکز خوشهها بدست آمده و تعدادی از خوشهها انتخاب میشوند. در انتها شباهت فازی تصویر پرسوجو با تصاویر موجود در خوشههای منتخب محاسبه شده و شبیهترین تصاویر بازیابی میشوند