سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
فرشته رشچی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسین عبدی زاده – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در فرایند استخراج روی از ماده معدنی اکسیده روی به روش هید رومتالورژی ( فرایند الکترولیتی روی ) سـرب بـه همراه درصدی از ناخالصی های نامحلول به باقیمانـده جامـد معـدنی ( پـ سماند ) منتقـل مـی شـود . در ایـن پـ ژوهش، بازیــابی ســرب از پــسماند لیچینــگ فراینــد الکترولیتــی روی بــه روش سولفوراســیون – فلوتاســیون در مقیــاس آزمایشگاهی بررسی شده است . ابتدا پسماند لیچینگ جهت حذف روی لـیچ مـی شـود . در ایـن مرحلـه، بـالاترین حذف روی در pH پایین صورت می گیرد . در مرحلـه سولفوراسـیون – فل وتاسـیون تـأثیر غلظـت سـولفور سـدیم، غلظت کلکتور و pH بررسی شده است . در این مرحله، غلظت سـولفور سـدیم بیـشترین تـأثیر را بـر روی بازیـابی سرب دارد . انجام نرمه گیری پیش از فلوتاسیون برای بـالا بـردن بازیـابی سـرب ضـروری مـی باشـد . بـ ا اسـتفاده ازنرمه گیری و پس از یک مرحله شستشو بازیابی و عیار سرب در کنـسانتره به ترتیب ۶۶ درصد و ۴۱ / ۳۲ می باشد .