سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیروس شفیعی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند
علی چرچی اقدم – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند
حمید قصابزاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند

چکیده:

کروم سه ظرفیتی پر کاربردترین ماده دباغی در فرایند تبدیل پوست به چرم می باشد.پس از عملیات دباغی ترکیبات کروم به مقدار قابل توجه در پساب باقی می مانند. حدود ۳۰۰کارگاه چرمسازی در منطقه چرمشهر تبریز واقع شده اند که به طور متوسط هر کدام از آنها ماهانه ۵۰ تن پساب دباغی را بدون هیچگونه تصفیه موثر وارد محیط زیست می کنند. اثراتنامطلوباین ترکیبات بر روی محیط زیست از یک سو و هزینه بالای کروم مصرفی از سوی دیگر اهمیت بازیابی این مواد را آشکار می کند.
در مطالعه حاضر یونهای کروم با افزایش PH پساب بوسیله هیدروکسید سدیم رسوب داده شده و رسوب حاصل پس از جداسازی از فاز مایع در اسید سولفوریک حل گردیده است. پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و همچنین نتیجه دباغی لیکور بازیابی شده با لیکور تازه مقایسه گردیده است. نتایج حاکی از آن است که جداسازی کروم در PH=9 در حدود ۹۹ درصد می باشد. با اندازه گیری و مقایسه مقادیر کل کربن غیر آلی، و کل نیتروژندر پساب و لیکور بازیابی شده مشخص گردید که ۵۶ درصد کربنات سدیم موجود در پساب و تمام ترکیبات نیتروژن دار در طول فرایند بازیابی حذف گردیده اند . در نهایت مقایسه نتایج دباغی کرومی در مقیاس ازمایشگاهی با استفاده از لیکور بازیابی شده و لیکور تازه، تفاوت ناچیزی رادر کیفیت چرم بدست آمده نشان داد.