سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه بیرجند
حیدر عبدالهیان – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک ، ساخت و تولید دانشگاه بیرجند
سید محمد امام – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، ساخت و تولید، دانشگاه بیرجند

چکیده:

بر اساس بینایی استریو می توان مدل سه بعدی اجسام را بازیابی نمود. دقت بازیابی مدل تحت تاثیر پارامترهای متعددی است که عمدتاً در طی فرآیند کالیبراسیون دوربین تعیین می گردند. علاوه برآن، تطابق دو تصویر گرفته شده یکی از مشکلات بینایی استریو است که دقت مدل حاصل را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. مقاله حاضر سیستم بازیابی مدل سه بعدی را مورد مطالعه قرار داده و با انجام کالیبراسیون دوربین، بازیابی مدل سه بعدی را پیاده سازی نموده است. در این مقاله برای رفع مشکل تطابق گوشه های جسم به عنوان شاخص در نظر گرفته شده اند. با استفاده از تصاویر گرفته شده و مدل سه بعدی بازسازی گردیده، اگرچه مدل بازسازی شده دارای دقت کافی برای اهداف اندازه گیری دقیق نیست ولی برای کاربردهای متعدد دیگری قابل استفاده است. بخشی از عدم دقت ناشی از محدودیت سخت افزار استفاده شده می باشد.