سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدعباس طباطبایی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی
غلامحسین قربان کریمی – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی-پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور

چکیده:

یکی از عمده ترین منابع وانادیوم، سنگ آهن های تیتانیوم و وانادیو م دار است که ذخایر عظیمی از آن در مناطق آهن دار ایران مرکزی وجود دارد و از جمله می توان به ذخیرة سنگ آهن چغارت با عیار% ۰/۳-۰/۵ V2O5اشاره کرد . جهتبررسی امکان بازیابی و استحصال وانادیوم از کانسنگ آهن چغارت، پس از تهیة نمونة نمایندة معدن، در آغاز مطالعات شناسایی وانادیوم از دیدگاه فر آوری صورت گرفت . با انجام مطالعات کانی شناسی و در پی آن به کمک میکروسکوپ الکترونی مشخص شد که وانادیوم کانی مستقل ندارد و به صورت جانشینی به جای آهن سه ظرفیتی، در شبکة منیتیت متمرکز شده است . پس از انجام مطالعات لولة دیویس، درجة آزادی کانی منیتیت وانادیوم دار زیر ١٥٠ میکرون تعیین شد و در ادامه مشخص شد که روش پرعیار سازی مغناطیسی شدت پایین به شیوة تر، جهت تولید یک کنسانترة منیتیت وانادیوم دار مناسب است . پس از مراحل خردایش، در مرحلة پرعیارسازی به کمک دو نوع جداکنندة مغناطیسی شدت پایین شامل بلوریبون و اریز، در مق یاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی، از کانسنگ با عیار V2O50/4%کنسانترهمنیتیت با عیار بیش از V2O50/45%و بازیابی بیش از ٩٤ درصد حاصل گردید . در مرحلة استحصال وانادیوم،کنسانترة منیتیت پس از آمیختن با مقدار معین نمک کربنات سدیم و گندله سازی، به مدت زمان معین در دمای حدود ١٠٠٠ درجه سانتیگرادتشویه شده و سپس تحت فرآیند لیچنیگ با آب به کمک همزن قرار گرفت . پارامترهای مؤثر بر فرآیند استحصال وانادیوم شامل دمای تشویه، دانه بندی خوراک تشویه، مدت زمان تشویه و غلظت نمک می باشد که مقدار بهینة هر کدام به ترتیبoC ١١٠٠ ، زیر ١٠٦ میکرون، ٣ ساعت و % ١٣ تعیین گردید. در مطالعات اکسیداسیون مشخص شد هر چه اکسیداسیون کنسانتره در طی تشویه کامل تر صورت گیرد، بازیابی وانادیوم بیشتر خواهد بود . در مرحلة تشویة نمکی – لیچینگ با آب ، از تشویة کنسانتر ة منیتیت چغارت به جرم ١ کیلوگرم با عیار ۰/۲۲درصد وانادیو م، دریک مرحله لیچینگ، محلولی با حجم ۳۰۰ccو عیار ۶۰۰ ppm وانادیوم و بازیابی بیش از ٨٠ درصد حاصل گردید.