سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهذب طلاب – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری , دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

فضاهای باز شهری یکی از ملزومات زندگی در شهر ها می باشـند کـه گـاهی اوقـات بـه فراموشـی سپرده می شوند و زمانی به یاد می آیند که دیگر ایجاد آن ها کار آسـانی نیـست . در ایـن شـرایط یکـی از بهترین راه ها بازیابی و احیا فضاهای پنهان شهری می باشدکه بدون توجه به پتانسیل های متعـدد، بـدون استفاده مانده اند . فضاهایی که در انتظار تعریض خیابان مجاور خود هستند یکی از ایـن گونـه فـضاها مـی باشند، که با نوسازی و باززنده سازی آن هـا مـی تـوان زمینـه مناسـبی را بـرای تعـاملات و برخوردهـای اجتماعی فراهم نمود .
این تحقیق تثبیتی نخست سعی در روشن نمودن اهمیت ایـن موضـوع دارد و بـه دنبـال جلـب توجـه مسؤولان و متخصصان به این فضا ها می باشد و سپس درپی یافتن راهبردهای کلی و اصول اولیـه بـرای ساماندهی آن ها می باشد .
روش مورد استفا ده در این پژوهش، نظام چند سطحی طراحـی شـهری مـی باشـد کـه شـامل حـوزه راهبردی ( شهر مشهد ) ، حوزه محلی ( خیابان آبکوه ) ، حوزه طراحی ( فضای در حال انتظار ) اسـت و عمـده ی اطلاعات نیز از روش های میدانی و خص وصا مشاهده و مصاحبه گردآوری شده اند . پس از شناخت بهتر فضاهای درحال ا ن تظار نتایج قابل تأملی از ویژگی های آن ها بدست آمد کـه از آن جمله می توان به موقعیت مکانی مناسب این فضاها که عموما در بافت های مرکزی شهر ها مـی باشـند، موقتی و غیر دائم بودن آن ها ونیز تنوع و پویایی وتغییر نقش و چهره ی آن ها در سـاعات و زمـان هـای مختلف اشاره ن مود . بهره گیری از این پتانسیل ها و بهبود کیفیت محیط نیازمند جلب مـشارکت عمـومی و نیز تأمین منابع مالی و اعتباری از طرق گوناگون مثلا تبلیغات محیطی می باشد . برای این که امکان استفاده گسترده تر از نتایج پژوهش بوجود آید، ابتدا ویژگی ها و نتایجی کـه جنبـه عام دارند ، مطرح می گردند و سپس گزارشی از مطالعه و بررسی خیابان آبکوه مشهد و نتایج خـاص آن بـه صورت بسیار مختصر در جدولی ارائه می گردد .