سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا رزازی – دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین قاسمعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله چارچوبی برای پیدا کردن سرو یس و یا زنجیره ای از سرویس ها ی ارا یه دهنده اطلاعات در محیط گرید برای برآورده کردن نیاز کاربر ارا یه شده است در ا ین سیستم پس از در یافت نیاز کاربر ابتدا سعی می شود سرویسی که بتواند آن را برآورده کند یافت شود و در صورتی که چنین سرویسی یافت نشود سیستم سعی می کند زنجیره ای از سرو یس ها را پیدا کند که پاسخگوی نیاز کاربر باشد . در اینسیستم ما یک مدل معنایی برای معرفی سرویس ها در نظر گرفته ایم که با استفاده از ا ین مدل اطلاعات سرو یس ها نگهداری می کنیم . همچنین در ا ین سیستم فرض ما بر ا ین است که هیچ ذخیره گاهمرکزی برا ی نگهدار ی اطلا عات سرو یس ها وجود ندارد و ما از نوعی ذخیره گاه توز یع شده برا ی ذخ یره و باز یابی اطلاعات سرو یس ها استفاده می کنیم . علاوه بر ا ین، ما از یک الگوریتم تکرار شونده مبتنی بر گراف برای پیدا کردن سرویس و یا زنجیره سرویس مورد درخواست کاربر استفاده می کنیم که بطور افز ایش به جمع آور ی اطلاعات سرویس ها می پردازد و آن ها برا ی پیدا کردن زنجیره مورد نظر، بررسی می کند .