سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرحناز مهنا – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله بازیابی پایگاه داده (data base) ویدئویی بر مبنای پیدا کردن و دنبال کردن ویژگیهای نقطه ای ذاتی قابها(intuitive point features in frames)ارائه شدهاست. به منظور یافتن این ویژگیهای نقطه ای، آشکارساز کورنرچند درجه ای(multi-scale corner)1] به کار می رود. ]۲] مدل کانتورهای فعال سریع] (fast active contours) به عنوان رابط کاربر جهت علامتگذاری شئی مورد نظر استفاده میشود. نزدیکترین نقاط ذاتی شئی مورد نظر استخراج، و باحرکت به جلو و عقب در کل پایگاه، این نقاط دنبال و علامتگذاری میشوند [ ۳] . در انتهای بازیابی، تمام اشیای مشابه با شئی مورد نظر، نشان داده می شوند. به اینصورت که در هر قاب، شئی بازیابی شده، به کمک یک کانتور بسته و یا یک مستطیل احاطه کننده، مشخص میشود. آزمایشات انجام شده روی طیف وسیعی از پایگاههای داده ویدئویی معتبر و استاندارد تایید میکند که روش بازیابی ارائه شده با تمام سادگی که برای کاربر دارد، از آنجایکه هیچ فرض خاص و محدودیتی روی پایگاه داده در نظر نگرفته، از تمام روشهای موجود بازیابی پایگاههای داده ویدئویی پایدارتر و عمومی تر است.