سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدحسن محمودیان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت قم
محمدرضا شاهمنصوری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمدمهدی امین – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد قاسمیان – عضو گروه بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

مقدمه: در تصفیه خانه های آب پساب صافیهای شنی تند، ۶-۲ درصد از آب تصفیه خانه ها را جهت شستشو به خود اختصاص می دهد. در کشور جمهوری اسلامی ایران ۸۲ تصفیه خانه آب وجود دارد، که این تصفیه خانه ها مجموعاً حجمی بالغ بر ۶۹۵۶ میلیون متر مکعب آب را در سال تصفیه می نمایند. در صورتیکه تنها ۲ درصد این مقدار، صرف شستشوی معکوس صافی ه ا گردد، سالیانه حدود ۱۳۹ میلیون متر مکعب آن، صرف شستشوی صافیها می گردد که معادل با آب مصرفی جمعیتی برابر با دو میلیون و یک صدهزار نفر با مصرف سرانه ۱۸۰ لیتر در روز خواهد بود، که روزانه دورریز می شود. ا ین پساب حاصل از شستشوی فیلترها، حاوی آلاینده های مختلفی است که عمدتاً وزن ناچیزی دارند. با استفاده از روش شناور سازی با هوای محلول می توان، پساب صافیها را تا حد قابل قبولی برای مصارف مختلف تصفیه کرد. این روش تولید لخته های سبکی می دهد که در سطح مایع جمع آوری می گردند. این روش قادر است بطور مؤثر رنگ، کدورت، جلبک و عوامل پروتوزوایی همچون کربیتوسپوریدیوم را حذف نماید. در این تحقیق از یک پایلوت شنار سازی با هوای محلول با جریان پیوسته استفاده شده است و با غییر فشارهای اشباع سازی و نسبتهای مختلف سیکل برگشتی آب اشباع شده، تأثیر سیستم شناورسازی بر روی پارامترهای کدورت، مواد آلی قابل تجزیه شیمیایی، باکتریهای هتروتروف و باکتریهای کلی فرم مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: مطالعه تجربی بوده که با استفاده از پایلوت نیمه صنعتی شناور سازی به ابعاد ۱۸۰cm*c35cm*62cm شامل اختلاط سریع، اختلاط آرام و شناور سازی به همراه یک مخزن تحت فشار انجام گردید. با تغییر فشارهای اشباع سازی (۵، ۴/۵، ۴، ۳/۵ و ۳ اتمسفر) و تزریق نسبتهای متفاوت سیکل برگشتی (۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰ و ۵ درصد جریان ورودی)، تأثیر شرایط فوق بر پارامترهای مورد نظر بررسی گردید. در این مطالعه ۲۵ نمونه از پساب ورودی و آب خروجی از پایلوت اخذ گردید و بر روی هر نمونه اخذ شده پارامترهای کدورت، مواد قابل تجزیه شیمیایی، باکتریهای هتروتروف و باکتریهای کلی فرم، طبق روشهای استاندارد، آزمایش شد و میزان تدثیر ماده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید به کار رفته بر پارامترهای مورد نظر بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که pH بهینه با استفاده از پلی آلومینیوم کلراید در ح ذف کدورت ۷٫۷ است. دوز بهینه ماده منعقد کننده، به دلیل متغیر بودن کدورت ورودی به پایلوت بین ۱۶-۷ میلی گرم در لیتر به دست آمد. بهینه ترین نسبت سیکل برگشتی ۲۵ درصد بوده که باعث حذف کدورت،مواد قابل تجزیه شیمیایی، باکتریهای هتروتروف و باکتریهای کلی فرم به ترتیب ۹۷%، ۷۲%، ۷۵ و ۱۰۰% گردید. تأثیر فشارهای مورد مطالعه بر حذف پارامترهای مورد نظر قابل توجه به نظر نمی رسد. در فشار ۴/۵ اتمسفر میزان کاهش کدورت، مواد قابل تجزیه شیمیایی، باکتریهای هتروتروف و باکتریهای کلی فرم را به ترتیب ۹۷%، ۷۲%، ۷۲% و ۱۰۰% است. بحث: با حذف هر چه بیشتر کدورت، دیگر پارامترها نیز کاهش یافته اند که حاکی از حذف پارامترهای مورد نظر به همراه کدورت باشد. به دلیل نتایج بسیار عالی به دست آمده در این مطالعه می توان روش شناورسازی با هوای محلول، به همراه ماده منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید را انتخاب مناسبی در تصفیه پساب فیلترها دانست.