سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدیقه اسدی نژاد – کارشناس متالورژنی شرکت ملی صنایع مس ایران
حسین یوزباشی زاده – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف از این بررسی تهیه پودر فلز مولیبدن خالص از اکسید مولیبدن حاصله از کنسانتره مولیبدنیت از مجتمع مـسسرچشمه بوده اکسید مولیبدن خالص، اکسید مولیبـدن حاصـل از تـشویه کنـسانتره مولیبـدنیت و اکـسید مولیبـدن حاصل از تشویه کنسانتره مولیبدنیت و سپس تخلیص شده، در کوره دوار احیاکننده تحت اتمس فر گاز هیـدروژن ، مورد عمل احیا قرار گرفت . اکسید مولیبدن در دو مرحله احیا و سپس تبدیل به مولیبدن مـی شـود کـه بـرای عمـل احیا، زمان و دماهای مختلف موردنیاز در دو مرحله احیا مورد بررسی قرار گرفت . همچنین جهت کمک و تسریع عمل احیا، مقداری پودر فلز مولیبدن خالص به اکس ید مولیبدن اولیه اضافه شد . نتایج نشان داد کـه بـرای تهیـه فلـز مولیبدن بسیار خالص، با ید از اکسید مولیبدن خالص یا تخلیص شده استفاده کرد، اما چنانچـه مقـدار ناخالـصی در حد قابل قبول جهت کاربردهای صنعتی باشد، می توان از اکـسید مولیبـدن حاصـل از تـشویه کنـسانتره مولیبـدنیت صنعتی استفاده نمود . در این بررسی تأثیر عواملی مثل : دما، زمان و نرخ دمش گاز احیاکننـده بـر مقـدار نـرخ احیـا اکسید مولیبدن و درجه خلوص مولیبدن حاصل، مورد مطالعه قرار گرفت . شرایط بهینه جهت تهیه پودر مولیبدن با درجه خلوص حدود ۹۹ درصد بر اساس نتایج این بررسی از قر ار؛ دمای مرحله اول و دوم احیـا بـ ه ترتیـب ۶۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد، زمان احیا مرحله اول و دوم ب ه ترتیب ۱۸۰ و ۲۴۰ دقیقه و نرخ دمـش گـاز احیـاکننـده در مرحله اول و دوم احیا به ترتیب ۲ و ۳ لیتر بر دقیقه، به دست آمد .