سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد مکملی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
مسعود عسکری – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – استادیار دانشکده مهندسی و علم مواد ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

متههای حفاری نفت که در لایه های بسیار سخت ، تحت دما و فـشار بـالا کـار مـی کننـد، بایـد دارای مقاومـت بـه سایش و سختی بالا و در عین حال چقرمگی و مقاومت به شکست خ یلی زیاد باشند . بـه همـین منظـور در سـاخت این متهها مخلوطی از یک ترکیب سخت و مقاوم به سایش مانند کاربیـد تنگـستن در زمینـه ای بـا چقرمگـی بـالا استفاده میشود . این متهها پس از استفاده و مستعمل شدن منبع مناسبی جهت بازیابی مجدد پودر کاربیـد تنگـستن میباشند .
در این پژ وهش با انتخاب روش الکترو لیچینگ آندی با ولتاژ پائین در محیط اسیدی ، فاز زمینه ( آلیاژ مس – آهن ) حل شده و ذرات کاربید تنگستن بازیابی گردیدند . همچنین عوامل مؤثر بر نرخ بازیابی و تأثیر آن ها بـر رانـدمان، مانند نوع اسید مصرفی، غلظت اسید، نوع مواد افزودنی، پتانسیل اعمالی و مدت زمان مناسـب مـورد بررسـی قـرار گرفتند . ملاحظه گردید با افزایش غلظت اسید، چگالی جریان انحلال آندی و حفره دار شدن سطح کاتـد ( فـولاد زنگ نزن ) افزایش مییابد . به علاوه نقطه آغازین انحلال دانههـای کاربیـد تنگـستن پتانـسیل ۱/۵ ولـت نـسبت بـه ولـت ۱/۲ الکترود مرجع کالومل میباشد . بیشترین مقدار نرخ انحلال آنـدی نیـز در پتانـسیل( ۳۷۰ mgr/hr.cm 2 ) مشاهده گردید