سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امین ریسمانی – کارشناسی ارشد معماری گروه معماری واحد شیراز دانشگاه ازاد اسلامی شیراز ایران
طاهره نصر – دکترای تخصصی شهرسازی استادیار گروه معماری واحد شیراز دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ایران

چکیده:
پژوهش بر مبنای این مسئله استوار است که اولین مورد بازیابی شده معماری ایرانی بعد از اسلام چیست و این بازیابی در قالب چه عملکرد فضایی صورت گرفته است. تحقیق از نوع نظری با روش توصیفی میباشد. نگارندگان بر این باورند که اولین مورد بازیابی شده معماری ایرانی بعد از اسلام، چهارطاقیها میباشند که عنصر اصلی و سازهای آنها، فن گنبد روی گوشواره به عنوان ارمغان معماری ایران به جهان است. با توجه به استفاده از چهارطاقیها به عنوان فضاهای نیایشی و عبادی در ایرانباستان، عملکرد آنها به فضاهای مشابه و مورد لزوم مسلمانان (مسجد و آرامگاه) تغییر یافته است.