سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبا واصبی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
علی اکبر بابالو – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
فرید واعظی – داروسازی زکریا، تبریز، ایران
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده:

در این تحقیق، بازیافت آموکسی سیلین به عنوان یک ماده دارویی ارزشمند از پساب کارخانه داروسازی زکریای تبریز، با استفاده از فناوری نوین فیلتراسیون غشایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از محاسبات انجام گرفته درخصوص تعیین اندازه متوسط قطر ملکولهای اجزای اصلی پساب، نشان داد که فناوری نانوفیلتراسیون غشایی می تواند برای این منظور به کار گرفته شود به طوریکه آموکسی سیلین با قطری بزرگتر از یک نانومتر پشت غشا باقی می ماند و بقیه اجزای پساب که قسمت عمده آن آب است از غشا عبور می کند. طراحی فرایند فیلتراسیون غشایی (ناپیوسته) با غشاهای سرامیکی-نانوکامپوزیتی با بیش از ٤٠ درصد تخلخل باز و اندازه حفره های نانومتری، صورت گرفته است. بر اساس محدودیتهای عملیاتی فرایند، سطح غشا باید طوری طراحی شود که زمان انجام فرایند در هر مرحله کمتر از ٨ ساعت باشد. نتایج حاصل از مدلسازی فرایند نشان می دهد که حداقل سطح غشا با در نظر گرفتن محدودیت زمانی فرایند،m٢٨٠ است.