سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپهر صنایع – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه
فرهنگ وهابی – آزمایشگاه بهینه سازی سیستم های انرژی دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه

چکیده:

یکی از روشهای نوین که برای افزایش کیفیت هـوای ورودی به ساختمان و همچنین کـاهش مصـرف انـرژی مـورد توجـه است، سیستم سرمایش دسیکنت مـی باشـد . در مقالـه حاضـر محاسبات یک سیستم دسیکنت مایع برای کـاهش رطوبـت و دمای هـوای تـازه بوسـیله تبـادل حـرارت و جـرم بـا هـوای بازگشتی از محیط مورد نظر ، انجـام شـده اسـت . بـه عـلاوه، باتوجه به این امر که دسـیکنت مـایع ) ) LiBr توانـایی جـذب ذرات ریز را دارا می باشد، آلودگی هوای ورودی نیـز کـاهش می یابد . در انتها عملکرد سیستم مورد نظر شامل یـک هواسـاز بررسی شده و راندمان ۵۳/۹ بـ رای ایـن سیسـتم تخمـین زده شده است .