سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه یعقوبی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر-دانشکده مهندسی شیمی
عبدالرضا اروجعلیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی شیمی
فرزین ذکائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی شیمی
احمدرضا رئیسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

تراوش تبخ یری یک روش جد یدی برا ی جداسازی ترکیبات معطر می باشد . انتخاب شرایط عملیاتی و نوع غشاء یکی از نقاط بحرانی طراحی فرآیند می باشد ، پارامترهای مؤثر بر کارایی فرآیند عبارتند از :فشار،Permeate دما و سرعت جریان خوراک می باشد، کارایی فرآیند با دو ترم فلاکس و سلکتیویته بیان می شود . فشارPermeate به عنوان یکی از پارامترهای کلیدی فرآیند است که تأثیر قابلملاحظه ای در سلکتیویته و فلاکس دارد . خوراکی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است پساب حاصل از تقطیر با ب خارآب گل محمدی ( گلاب ) می باشد، ۲-فنیل اتانول مهمترین و خوشبوترین جزء گلاب است که با روشهای رایج جداسازی، اسانسهای بازیافت شده به مقدار جزئی این ترکیب را دارند .هدف از این مطالعه بازیافت این ترکیب می باشد، که اثر فشارPermeateبر کارایی فرآ یند بررسیقرار گرفته است