سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر –
سروش نوربخش –
مهرو اسفراینی –

چکیده:

تبادلگرهای حرارتی لول هگرمایی جهت بازیافت انرژی در واح دهای صنعتی به علت ساختار ساده، قابلیت انعطاف استثنایی، بازده بالا، تراکم پذیری مناسب و بازگش تپذیری کامل ، مورد توجه و استفاده گسترده قرار گرفت هاند. یکی از منابع مناسب جهت بازیافت حرارت، گازهای گرم خروجی ازکور هها یا توربی نها م یباشد. در این پژوهش امکان استفاده از پیشگرمکن هوا بکمک این تکنولوژی برای واحد نیروگاه پتروشیمی رازی بررسی شده است. طراحی بکمک نر مافزارHPHEDانجامشده و نتایج نشا ندهنده ظرفیت واحد برای انجام این بهین هسازی و بهبود عملکرد و افزایش بهر هوری واحد م یباشد. بکارگیری این تکنیک سبب کاهش مصرف سوخت شده و کاهش آلودگی محیط زیست را نیز در پی خواهد داشت.